Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „ОРИГИНАЛБГЕООД (  www.original.bg  ).
Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.
Основни раздели:

1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „
ОРИГИНАЛБГЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград, пл. Г.Измирлиев 15, офис 5, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 811187662, с идентификационен номер по ДДС BG811187662, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „  www.original.bg  “.

2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.original.bg , собственост на „ОРИГИНАЛБГЕООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Субект, който управлява Магазина – фирма „ОРИГИНАЛБГЕООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.original.bg  ;
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни части, масло и всякакви продукти от автомобилната индустрия, напр. TRW, CASTROL, TOTAL, ELF, MOBIL, TEXTAR, LUK, SACHS, FEBI, MONROE и техните подмарки;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 • Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
 • Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
 • Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;


3. Оферта

3.1. В www.original.bg
 продаваме само нови авточасти, масла, консумативи, техника и и инструменти. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.се извършва след предварително обявление)

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция
за производителя.

3.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от „ОРИГИНАЛБГЕООД към Получателите и потенциалните Клиенти непредставлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

4. Цени на стоките
4.0
Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика (ОРИГИНАЛБГ ЕООД) в профила на всяка стока в сайта на www.original.bg .Доставчика има право да променя цената, когато тя е въведена грешно и/или е обект на техническа или програмна грешка, за която Клиента ще бъде уведомен по електронен път, чрез телефонно обаждане и само след неговото изрично съгласие стоката ще бъде изпратена с коригираната цена.
4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „ОРИГИНАЛБГЕООД, са посочени в български лева (BGN и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента (ако не е в разрез с т 4.0)


4.3. Клиентът плаща за закупената стока, както и разхода по доставката й
, освен в случаите, ясно упоменати в раздел ДОСТАВКА.